Privacyverklaring ELRO – Engineers & Developers

Voor onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van personen met wie wij een samenwerking willen aangaan. In dit privacy statement leggen beschrijven wij waarom bepaalde informatie wordt verzameld, hoe het wordt beschermd, welke rechten van kracht zijn en onder welke voorwaarden wij de informatie verstrekken. Wij respecteren de privacy van de bezoekers op onze websites en persoonsgegevens worden zorgvuldig en verantwoord behandelt. Onze werkwijze is in overeenstemming met de rechten en plichten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bepalen het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Dat maakt ons verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Verzamelen persoonsgegevens

Pas vanaf het moment dat jij gegevens kenbaar maakt aan ons door bijvoorbeeld het sturen van jouw CV of het invullen van gegevens op de website of bij ons op kantoor. Het kan zijn dat wij al bepaalde gegevens van jou hebben verzameld uit publieke middelen. Dit doen wij alleen wanneer het om werk-gerelateerde dienstverlening gaat. Wij benaderen jou om gegevens aan te vullen, indien gewenst. Bij inschrijving worden de volgende gegevens verwerkt:

Bij inschrijving worden de volgende gegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer en begeleidende documenten
 • Profielgegevens en openbare gegevens
 • CV en werkervaring
 • Beschikbaarheid
 • Correspondentie betreffende je sollicitatie
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid voor functies, zoals referenties en getuigschriften
 • NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer en begeleidende documenten

Bij het bereiken van een overeenkomst komen daar gegevens ten behoeve van de personeels-, salaris- en financiële administratie bij, zoals:

 • Nationaliteit, BSN, kopie ID bewijs, werkvergunning
 • Geslacht, kopie rijbewijs, VCA-diploma
 • Gegevens omtrent functionereng
 • Overeenkomsten (zoals arbeids- en opleidingsovereenkomst)
 • Loonstroken, jaaropgaven en declaraties
 • Gegevens over vakantie, verzuim, verlof en pensioen

Grondslag voor verzamelen en verwerken persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken we gebruik van onderstaande grondslagen.

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen naar info@ELRO.work;
 • Juiste uitvoering van de overeenkomst die we met je zijn aangegaan;
 • Op grond van gerechtvaardigde belangen, die in ieder afzonderlijk geval niet zwaarder mogen en zullen wegen dan jouw belangen op het gebied van privacy, zoals:
  • Om jou een digitale verjaardag wens te kunnen brengen;
  • Om jou te kunnen benaderen via social media en jobboards;
  • Om digitaal e-mailverkeer met jou te kunnen voeren en dit te analyseren;
  • Om onze kwaliteitsdoeleinden en certificeringen te kunnen behalen.
 • Correspondentie betreffende je sollicitatie
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid voor functies, zoals referenties en getuigschriften
 • NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer en begeleidende documenten

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor onze dienstverlenging en hebben betrekking op:

 • Beschikbaarheid monitoren;
 • Geschikte opdrachten selecteren voor jou;
 • Het matchen met opdrachten;
 • Het geven van loopbaanadvies en begeleiden naar werk;
 • Een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van (eventuele) arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
 • Om jou per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
 • Om jou op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en trainingen;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van certificeringen;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij kan er gedacht worden aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Delen persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening is het mogelijk dat jouw gegevens worden gedeeld met:

 • Organisaties waarmee wij jou willen matchen of waar jij via ons voor ons werkt;
 • Verwerkers en/of ontvangers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers van softwaresystemen. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun contractuele verplichting na te kunnen komen;
 • Instanties waarmee we persoonsgegevens moeten delen op basis van een gerechtelij besluit;
 • HPensioenfondsen, Arbo dienstverleners, overheidsinstanties en andere instanties (zoals consultancybureaus) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

Bewaren van gegevens

Wij hebben zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan, daarom bewaren wij gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je solliciteert, je aanmeldt via de website, je inschrijft of door ons wordt ingevoerd in ons systeem, worden je gegevens een half jaar bewaard. Na deze periode worden de gegevens verwijderd, tenzij je toestemming geeft dat we je gegevens langer mogen bewaren. De bewaartermijn is dan tot 2 jaar na ons laatste contact.

Arbeidsrelatie
Als je voor ons gaat werken, verandert de grondslag van toestemming naar noodzakelijk ter uitvoering voor de overeenkomst. Er geldt dan een fiscale bewaarplicht van 7 jaar na uitdiensttreding voor gegevens uit de loon- en financiële administratie. Dit betreft bijvoorbeeld je loonstroken, jaaropgaven en facturen. De kopie van je identiteitsbewijs, arbeidsovereenkomst en loonheffingsverklaring bewaren we 5 jaar na uitdiensttreding, conform regelgeving. Overige gegevens uit het personeelsdossier zoals je intakeformulier, diploma’s en gegevens omtrent verzuim worden 2 jaar bewaard.

Verwijderen persoonsgegevens
Als je niet meer wilt worden bemiddeld of geen contact meer met ons wilt, kun je dat aangeven in een e-mail naar een van onze medewerkers of via info@ELRO.work. We zullen je dan verwijderen uit onze systemen. Je kunt je ook uitschrijven van de nieuwsbrieven.

Jouw persoonlijke rechten

Als we gegevens van je verwerken heb je verschillende rechten. Dit betreft dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de AP. Wanneer je hier gebruik van wilt maken kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Cookies

Met behulp van cookies kunnen wij jouw ervaring op onze website verbeteren. We gebruiken de informatie hieruit om onder andere passende vacatures aan jou te tonen. Ook kunnen wij zien welke vacatures jij bekeken hebt en hierdoor jou sneller op de hoogte brengen van nieuwe vergelijkbare vacatures.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mochten derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken dan kunnen wij hiervoor nooit op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

Disclaimer

We doen ons uiterste best om onze website zo goed mogelijk samen te stellen. Toch is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste gepubliceerde informatie staat vermeld. We aanvaarden hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Onze online kanalen kunnen links bevatten van en naar websites van onze partners, relaties en adverteerders. We aanvaarden geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacy statement

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op onze website staat de actuele versie. We bevelen je aan om onze websites in de gaten te houden en het privacy statement regelmatig in te zien, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming of het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via info@ELRO.work of 050 - 721 02 41.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙